Over onsWettelijke informaties

Hoofdredacteur

Hob Immo

Hauptstraße 10
4780 St Vith
Belgique

+3280605020
info@hob-immo.be

Beroepstitel

Kathleen Gross, gediplomeerd makelaar in België, IPI nummer 512.865.
Verzekeringsmaatschappij voor beroepsaansprakelijkheid, garantie en polisnummer:
AXA Belgium NV – polis nr. 730.390.160

Toezichthoudende autoriteit

Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV)
Rue du Luxembourg 16B
1000 Bruxelles

Land waar de accreditatie werd verleend

In dit geval: België

De ethische code voor vastgoedmakelaars is beschikbaar op de BIV-website: https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/reglement-van-plichtenleer-deontologie-vastgoedmakelaars_2.pdf

Krachtens Koninklijk Besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van de Ethische Code van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

Laatste wijzigingen:

Juli 2021

Gebruiksvoorwaarden van de website

Artikel 1 – Doel en disclaimer:

Het doel van deze gebruiksvoorwaarden is een wettelijk kader te bieden voor het gebruik van de website door de gebruiker.

De website is door HOB opgezet om de gebruiker te informeren over de verschillende diensten en activiteiten van HOB. De gebruiker vindt op de website alle nuttige informaties over HOB. De gebruiker vindt er ook actuele mededelingen en andere informatieve documenten over de door het HOB aangeboden diensten.

HOB is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie op de website. De op de website verstrekte informatie vormt geen behoorlijk professioneel advies en is derhalve niet bedoeld om verantwoorde informatie over een bepaald onderwerp te verstrekken. Daarom ontslaat de diverse op de website verstrekte informatie de gebruiker niet van de verplichting passend professioneel advies in te winnen.

Artikel 2 – Wettelijke kennisgeving:

a) Verantwoordelijke uitgever

hob (Home& Office Building Belgium)
Hauptstraße 10
B-4780 St Vith
BTW BE 0694.616.406
Tel: +32 80 605 020
E-Mail: info@hob-immo.be
Web: www.hob-immo.be

b) Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens:

hob (Home& Office Building Belgium)
Hauptstraße 10
B-4780 St Vith
BTW BE 0694.616.406
Tel: +32 80 605 020
E-Mail: info@hob-immo.be
Web: www.hob-immo.be

c) De lay-out en het ontwerp van de website:

Digital Vision S.à.r.l.
4, Am Hock
L-9991 Weiswampach
Web: www.digitalvision.lu

d) Webhosting:

HostPress GmbH
Bahnhofstr. 34,
66571 Eppelborn

Deutschland

Artikel 3 – Definities:

Voor de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden gelden de volgende definities:

  • Webseite : alle webpagina’s die beginnen met de volgende URL https://www.hob-immo.be
  • Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van de website of van een van de diensten die op de website worden aangeboden.
  • Inhoud: logo’s, tekens, teksten, afbeeldingen, foto’s, illustraties, audiobestanden, animatiebestanden, videobestanden en alle andere inhoud die door HOB op de website ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 4 – Toegang tot de op de website aangeboden diensten:

De website biedt gratis toegang tot de volgende diensten:

  • Informatie over ons bedrijf en onze verschillende activiteiten;
  • Neem contact met ons op dankzij een contactformulier.

De toegang tot de op de website aangeboden diensten verloopt via het internet. HOB besteedt de grootst mogelijke zorg aan de beveiliging van haar eigen computersysteem. De gebruiker verklaart dat hij op de hoogte is van de risico’s en deze aanvaardt. Om zich tegen de gevolgen van hackeraanvallen te beschermen, moet het HOB een geschikte en veilige computerconfiguratie opzetten. HOB is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect door de gebruiker wordt geleden in verband met het bezoeken van de website.

Artikel 5 – Intellectuele eigendom:

Tenzij anders vermeld, wordt de inhoud van de website verstrekt door HOB.

De website en de inhoud ervan worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en soortgelijke intellectuele eigendomsrechten. De website bevat ook afbeeldingen die onderworpen zijn aan het auteursrecht van derden.

HOB verleent geen licentie om de inhoud van de website te gebruiken en behoudt zich alle rechten op de inhoud van de website voor.

De gebruiker is verplicht de voorafgaande toestemming van HOB te verkrijgen voor het reproduceren, publiceren of kopiëren van de inhoud. Die toestemming kan worden gevraagd door een e-mail te sturen naar info@hob-immo.be.

Indien de gebruiker echter door HOB wordt verzocht om informatie te delen, bijvoorbeeld via een sociaal netwerk of anderszins, wordt het delen van dergelijke informatie door HOB uitdrukkelijk toegestaan.

De gebruiker verbindt zich ertoe, de inhoud uitsluitend voor privédoeleinden te gebruiken. Het gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is in alle gevallen ten strengste verboden.

Artikel 6 – Schadevergoedingsclausule:

Geen van de op de Website gepubliceerde of in antwoord op een individueel verzoek verstrekte informatie mag worden beschouwd als volledig en vormt geen verbintenis van de kant van HOB. De informatie wordt verstrekt voor informatieve doeleinden en is van algemene aard. De informatie is niet toegesneden op persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan derhalve niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De verantwoordelijke uitgever en ontwerper kunnen echter niet instaan voor de juistheid van de opgenomen informatie. Zij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect uit het gebruik van de website zou kunnen voortvloeien. Verder is HOB niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt doorgelinkt.

Artikel 7 – Toepasselijke recht en bevoegder rechter:

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van mislukking van een minnelijke schikking tussen de gebruiker en HOB, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van HOB exclusief bevoegd.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te:

Hauptstraße 10
4780 St. Vith
België

Artikel 8 – Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden:

HOB kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de wetgeving of het aanbod van nieuwe diensten.

Om de gebruiker op de hoogte te stellen van wijzigingen in dit privacybeleid, zal HOB de wijzigingsdatum bovenaan de pagina aanpassen. De nieuwe en/of gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen vanaf deze wijzigingsdatum van toepassing zijn. HOB raadt de gebruiker daarom aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Artikel 9 – Ontvangst van de gebruiksvoorwaarden:

Indien de Gebruiker een PDF-versie van deze gebruiksvoorwaarden wenst te ontvangen, kan hij/zij dit doen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@hob-immo.be